UK Bookmakers

Педагогічні кадри

ПІБ учителя Предмет, який викладає Тема/Назва технології/ методики/методичної проблеми, за якою вчитель має напрацювання Коротка анотація 2-3 речення
Сідамонідзе Оксана Володимирівна   історія Формування громадянської компетентності учнів різних вікових груп в умовах реалізації Концепції Нова українська школа Працюючи над проблемою, вчитель використовує технології розвитку критичного мислення (робота в парах з документами, «тонкі» та «товсті» запитання, методика «Сенкан»; завдання , спрямовані на формування власної позиції щодо сучасного суспільно-політичного життя; інтерактивні технології (метод «Прес» , складання хокку за темою уроку). Розробки вчителя покликані надати методичну і практичну допомогу під час підготовки і проведення уроків історії
Очеретяна Тетяна Володимирівна  українська мова  та література Педагогічні технології дистанційного навчання на уроках української мови та літератури Працюючи над проблемою, вчитель використовує технології «проблемної лекції» (опорні питання, тестові завдання різної складності), презентації (тексти, доповіді, слайди Power Point, ілюстрації, відеозаписи ), «мозковий штурм» (ранжування ідей за ступенем важливості), «проєктні технології» (творчі завдання).
Розробки вчителя можуть бути корисні під час дистанційного навчання. Вони також дають можливість учням опрацювати матеріал самостійно.
Петраускас  Ольга Євгенівна вчитель початкових класів Сучасні ІКТ в освітньому процесі: створення та використання на уроках тестів у Google Classroom Вчитель використовує технологію комп’ютерного тестування, яка  дозволяє за короткий час отримати одночасно від усіх учнів об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу.  Розробки вчителя дають  можливість коригувати рівень складності виконання тих чи інших завдань, здійснюючи індивідуалізацію навчального процесу. Важливим залишається той факт, що одразу після складання тестових завдань учні  відразу бачать результат, де зазначаються припущені помилки. 
Облаухова Ольга Вікторівна  вчитель початкових класів Формування критичного мислення в учнів початкових класів за допомогою використання інтерактивних технологій Вчитель використовує технологію формування критичного мислення: технології кооперативного навчання; технології колективно-групового навчання;  технології ситуативного моделювання; технології опрацювання дискусійних питань; LEGO «Шість цеглинок». Розробки вчителя  дають змогу реалізувати ігрові та діяльності методи навчання у НУШ. 
Ковальчук Вікторія Миколаївна вчитель початкових класів  Використання LEGO -технологій в освітньому просторі НУШ LEGO-технології вчитель використовує на уроках українського читання, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Практичне впровадження LEGO-технології спрямовано на розвиток конструктивного мислення, уяви, бажання досліджувати, експериментувати.  LEGO Education дозволяє створити мотивуюче, захоплююче освітнє середовище не тільки для навчання ключових предметів шкільної програми, а й для розвитку найважливіших навичок ХХІ століття: критичного і творчого мислення, вирішення завдань, вміння працювати в команді, вести дискусію, знаходити єдине рішення в спірних ситуаціях. Розробки вчителя покликані надати методичну і практичну допомогу під час підготовки і проведення уроків в початковій школі.
Горай Анжеліна Анатоліївна  образотворче мистецтво Формування життєвих компетенцій учнів на основі впровадження технології колективних творчих робіт та проектів Вчитель системно використовує технологію колективних творчих робіт, які  відображають принцип «Мислити- діяти- творити». У вирішенні творчого завдання кожен учасник реалізує авторські ідеї в загальному контексті, проявляє комунікаційні та організаторські здібності, будує шлях до результату, досягає спільної мети разом з іншими членами команди. 
Мрінський Володимир Кирилович фізична культура Інформаційно-комуникативні технології в процесі фізичного виховання Працюючи над темою,  вчитель створює інформаційну базу для викладання модулів, тестування та опитування. Розробки вчителя дозволяють за стислий час отримати об"єктивну інформацію  про рівень сформованості навчальних досягнень здобувачів освіти
Речич Наталія Василівна інформатика та інформаційні технології Методика  розробки курсу відеоуроків  з інформатики та технологій Зміна формату навчання, підвищення його інтенсивності та завантаженості учнів зумовлюють використання інших, нестандартних форм навчання.  Пропонована методика включає обгрунтування вибору необхідного програмного забезпечення,   розгляд етапів створення курсу та прийоми для пришвидшення роботи зі створення курсу
Плав'юк Тетяна Валеріївна фізика Розвиток критичного мислення при  вивченні фізики Вчителем визначені етапи, зміст та методи формування критичного мислення здобувачів освіти відповідно віку. Розробки вчителя з реалізації проблеми формування критичного мислення можуть бути корисними при підготовці та проведенні уроків фізики в старших класах.
Непорожня Лідія Вікторівна фізика Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання фізики Відповідно до зазначеної теми вчителем використовуються різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, орієнтовані на особистість учня. Здійснюється стимулювання учнів до використання різних способів розв’язання ситуативних завдань, створюються педагогічні ситуації, які дають можливість кожному виявити ініціативу, самостійність, аналізувати роботи інших. Особлива увага приділяється  інтеграційним технологіям, що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих навчальних тем фізика-хімія, фізика-біологія.
Рабінович Юхим Михайлович математика Формування математичних компетентностей учнів різних вікових груп в умовах реалізації концепції Нова українська школа Працюючи над проблемою, вчитель формує в учнів компетентнісний підхід,
який є засобом посилення прикладного, практичного характеру всієї шкільної
освіти. Це реалізується шляхом поєднання різноманітних активних форм роботи
(індивідуальних і колективних) і пошукових, дослідницьких методів
інтерактивного навчання, розвитку критичного мислення в рамках
продуктивного уроку математики.Розробки вчителя стануть у нагоді при підготовці до уроків математики, атакож у позакласній роботі.
Коровайченко Ольга Михайлівна математика Розвиток креативного мислення здобувачів освіти на уроках математики  Розв'язання вчителем проблеми   розвитку креативних здібностей учнів здійснюється шляхом  застосування в освітньому  процесі  діяльнісного методу навчання, широкого використання проблемної ситуації з опорою на зону найближчого розвитку учнів, створення емоційно - доброзичливої пошукової атмосфери творчих ігор і вправ тощо.  Емоційне забарвлення уроків сприяє глибокому й міцному засвоєнню матеріалу, розвитку особистості учня.
Наконечна Раїса Валеріївна математика Розвиток творчої особистості школяра через дослідницький підхід до вивчення математики  Працюючи над методичною темою,  вчитель забезпечує системний підхід до формування творчих здібностей здобувачів освіти шляхом використання методів і прийомів, які сприяють дослідницькій діяльності. Креативна організація освітнього  процесу, який максимально насичений творчими ситуаціями; оптимальне поєднання логічних і евристичних методів розв’язання задач та виконання індивідуальних та групових учнівських проектів забезпечують  розвиток   інтелектуальних здібностей, творчого потенціалу учнів, формування активної, компетентної, творчої особистості. 
Яковлева Тамара Миколаївна географія Формування громадянської компетентності учнів різних вікових груп в умовах реалізації Концепції Нова українська школа У  методичних  розробках  вчителя висвітлено  питання  формування  громадянської компетентності  на уроках  географії. Відтворено прийоми як традиційної методики,так і інноваційних педагогічних технологій. Матеріали спрямовані на формування  та  вдосконалення  громадянської  компетентності  учнів. Напрацювання вчителя  з проблеми формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту географічної освіти  можуть бути корисними для колег.
Шпак Жанна Василівна біологія Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів різних7-11-х класів в умовах реалізації Концепції Нова українська школа Вчитель організовує здоров'язбережувальний освітній процес, поєднуючи компетентнісний підхід з  валеологічним,  діяльнісним та  особистісно  -   орієнтованим підходами.   Визначено  здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку  та запропоновано    критерії  відповідної оцінки    уроку.  Активно   впроваджуються    здоров’язбережувальні освітні   технології. Це  дозволяє вчителю забезпечувати   ефективне формування здоров’язбережувальної компетентності кожної дитини.  Досвід  вчителя може бути корисним для  учителів природничих дисциплін.
Кравчук Тетяна Вікторівна англійська мова Технологія колективного та групового способу навчання   Технології колективного та групового способу навчання, які використовує вчитель, захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійному мисленню і діям. Практичні розробки вчителя щодо впровадження технології колективного та групового способу навчання сприяють інтенсифікації освітнього  процесу та можуть привернути увагу вчителів іноземної мови.
Демідовська Наталія Василівна  англійська мова  Інформаційно-комунікативні технології на уроках англійської мови Працюючи над проблемою, вчитель інтегрує досягнення інформаційних технологій та за їх допомогою активизує пізнавальну діяльність учнів.Розробки вчителя можуть бути корисними під час планування та проведення уроків англійської мови
Фурто Наталія Владиславівна Керівник  гуртка образотворчого мистецтва Мотивація до творчості  шляхом використання ігрових технологій Керівник гуртка  використовує ігрові художньо-педагогічні технології: художньо-дидактичні, художньо-констуктивні художньо-проектні та художньо-інтегративні ігри. Розроблені педагогом   рекомендації з використання ігор-святкувань, ігрових свят; ігрового фольклору; театральних ігрових дій; вікторин, кросвордів, уявних подорожей можуть бути корисними для роботи з учнями початкових класів.
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here